Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic

Notícies

« Torna al llistat

9 de juliol de 2012

La recaptació d'impostos per part de la Generalitat cau en 28,74 MEUR al Camp i l'Ebre

La recaptació d'impostos per part de la Generalitat cau en 28,74 MEUR al Camp i l'Ebre

La Generalitat va recaptar 28,74 MEUR menys en impostos a Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el 2011. Les arques públiques van ingressar 108,93 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat a la demarcació. Si es compara la xifra amb la del 2010, la diferència és del 20,88 %. De tots els impostos, és significativa la davallada del de Successions arran de la modificació feta per la Generalitat, que va eliminar-lo per als familiars més directes. En concret l'any passat es van recaptar 18,84 MEUR per aquest tribut, un 40,32% menys que l'anterior. D'altra banda l'obertura de grans superfícies -com el Corte Inglés o Decathlon- es deixa notar als tributs que graven aquests establiments.

La reforma de l'impost de Successions, que el Govern va aprovar l'abril de l'any passat, tenia dos objectius clars. El primer, posar fi a la discriminació que patia Catalunya respecte altres comunitats, i el segon, evitar que els patrimonis catalans marxessin del país a la recerca de millors condicions fiscals.

La mesura consistia en la bonificació del 99% d'aquest tribut per als graus de parentiu més directes (els I i II). És a dir, els cònjuges, ascendents i descendents més pròxims (pares, fills i néts). El Govern va tirar endavant la reforma a l'abril, però la seva aplicació es va fer amb efectes retroactius a 1 de gener del 2011.
Tot i que l'impost de Successions es continua recaptant en casos com ara germans, nebots, oncles o persones sense parentiu, la reforma ha suposat que la recaptació d'aquest tribut hagi baixat al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre fins més amunt del 40%. El 2010, el Govern va recaptar 31,57 MEUR per aquest concepte. L'any passat, van ser-ne 18,84.

A banda d'aquest impost, l'estadística de recaptació d'impostos també posa de manifest com la crisi econòmica continua passant factura a les arques de la Generalitat. Sobretot, en tot allò que fa referència al sector immobiliari.

I és que el gruix de la recaptació global (més del 58%) el continuen acaparant els tributs que fan referència directa a la construcció. En concret, els ingressos per Actes Jurídics Documentats (que grava les hipoteques al registre) i Transmissions Patrimonials (referit, entre d'altres, a la compra de pisos de segona mà).
L'any passat, en conjunt, el Govern va recaptar 63,93 MEUR per aquests tributs a Tarragona i les Terres de l'Ebre. D'aquests dos impostos, el que més va caure va ser el d'Actes Jurídics Documentats, amb una davallada del 26,27% (passant de 28,93 MEUR a 21,33 MEUR).

Si s'interpreten els números, part d'aquest estroncament amb les vendes es relacionaria amb la fi de la deducció en renda per a habitatge habitual aplicada pel govern Zapatero. Tot que ara el PP l'hagi recuperada, com que al 2011 aquesta mesura era vigent, això va frenar operacions de compravenda.
D'altra banda, l'obertura de grans superfícies a la demarcació -com podrien ser les recents del Corte Inglés o Decathlon- es deixa notar als tributs que graven aquests establiments. La recaptació global no és significativa (en total, van ser 104.497,80 euros) però sí que ho és l'augment entre un any i l'altre.

I és que, al 2010, el Govern només va recaptar a Tarragona i a les Terres de l'Ebre 393,20 euros en concepte de l'impost sobre grans establiments comercials. Si es comparen les dues xifres, aleshores la diferència s'enfila més amunt del 26.000%.
L'any passat, en conjunt, el Govern va ingressar 108.939.576,86 euros procedents dels tributs propis i dels cedits per l'Estat a la demarcació. Dins del primer bloc, s'hi troben l'impost sobre grans establiments comercials i el gravamen de protecció civil. Dins del segon, els tributs que fan referència al sector immobiliari, Successions i Donacions i els que es graven sobre el joc.

L'any passat, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, la recaptació líquida de la Generalitat va caure en 28,74 MEUR. Si es trasllada aquesta xifra en percentatges, això suposa una davallada del 20,88% dels ingressos respecte l'exercici 2010 (aleshores, es van recaptar 137.680.745,96 euros).

L'estadística de recaptació també reflexa una altra conseqüència de la crisi econòmica: que la gent es gasta menys diners en casinos, rifes i màquines escurabutxaques. I és que els ingressos procedents dels Tributs sobre el joc han caigut un 5,01% (passant dels 22,27 MEUR als 21,16).

D'altra banda, segons recullen les dades, el 2011 les arques públiques van ingressar 3,16 MEUR per l'impost de donacions, un 24% menys que l'anterior exercici (quan van ser 4,17 MEUR). Pel què fa al gravamen de protecció civil -un dels impostos propis- el Govern va recaptar per aquest concepte 931.446,69 euros.

Percentualment, la davallada global de recaptació registrada al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre se situa als mateixos nivells que la mitjana catalana (un 20,88% i un 20,65%, respectivament). A tot el territori català, la Generalitat va ingressar 1.770,37 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat.

Font: ACN.

Pujar