Dades de Contacte

Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona

977 558 773

Correu electrònic(ELIMINAR)

Pla Estratègic

Torna al llistat d'altres plans estratègics

Cinturó Verd de Girona

El Cinturó Verd de l'àrea urbana de Girona és un instrument estratègic d'ordenació territorial i de foment de la qualitat paisatgística. És un projecte liderat des de la Diputació de Girona des de l’any 2003.

Engloba els parcs, espais agrícoles i forestals periurbans i rururbans, limitant la
tendència urbana a l’expansió i la coalescència amb altres nuclis urbans externs a la primera corona de la ciutat. Així mateix, incorpora propostes de millora de la qualitat paisatgística, de la connectivitat biològica funcional i de la qualitat de vida de la població.

Es tracta d’un projecte amb un marcat caràcter estratègic amb les següents finalitats: garantir la connectivitat paisatgística, ecològica i social; establir un sistema d'espais oberts en xarxa; revaloritzar el paisatge periurbà; definir una zona de contenció del creixement urbanístic; mantenir els elements d'identitat; incidir en la marca "Cinturó Verd" com a instrument de desenvolupament local.

Enllaç:

Cinturó Verd de Girona